Tiếng Anh và học tiếng Anh tại Việt Nam

September 29, 2017

I/ Các loại chương trình tiếng Anh Các chương trình tiếng Anh thường phải được công nhận bởi tổ chức quản lý chuyên môn/ chất lượng của Úc về các phương diện giáo viên, sỹ số lớp, phương tiện giảng dạy, số giờ giảng dạy/ tuần và tất nhiên, nội dung chương trình và hầu

Continue Reading

Đăng ký khóa học

September 29, 2017

Dace chủ trương tập trung đào tạo các chương trình Anh ngữ cao cấp cho người sử dụng. Dace đào tạo 4 chương trình (Thông tin chi tiết tại đây). Tiếng Anh học thuật:  Cung cấp các kiến thức về nghe, nói, viết, từ vựng, phong cách tiếng Anh… nhằm nâng cao dần khả năng

Continue Reading