THÔNG TIN KHAI GIẢNG

STT Khóa Lớp/ Trình độ Loại hình Khai giảng Kết thúc
1 52 Upper Inter 2 Full time 6/20/2011 7/22/2011
2 52 Inter 1 Full time 6/20/2011 7/22/2011
3 52 Ele 1 Part time 6/27/2011 9/2/2011
4 52 IELTS 1 Full time 6/27/2011 7/22/2011
5 52 Ele 2 Full time 6/27/2011 7/19/2011
6 52 Upper Iner 1 Full time 7/4/2011 8/5/2011
7 52 Pre Inter 2 Full time 7/4/2011 8/5/2011
8 52 IELTS 2 Part time 7/11/2011 9/12/2011
9 52 Inter 2 Full time 7/11/2011 8/12/2011
10 53 Pre Inter 1 Part time 7/18/2011 10/26/2011
11 53 Pre Inter 2 Full time 7/18/2011 8/19/2011
12 53 IELTS 2 Full time 7/18/2011 8/19/2011
13 53 Ele 1 Part time 7/25/2011 10/28/2011
14 53 Inter 1 Part time 7/25/2011 10/28/2011
15 53 Pre Inter 1 Full time 7/25/2011 8/26/2011
16 54 IELTS 1 Full time 8/8/2011 9/9/2011
17 54 Foundation Full time 8/8/2011 9/9/2011
18 54 Pre Inter 2 Part time 8/15/2011 11/15/2011
19 54 Inter 1 Full time 8/22/2011 9/23/2011
20 55 Pre Inter 1 Full time 9/1/2011 10/3/2011
21 55 Ele 2 Full time 9/12/2011 10/13/2011
22 55 Upper Inter 1 Full time 9/19/2011 10/20/2011
23 55 Pre Inter 2 Part time 9/19/2011 12/15/2011
24 55 IELTS 1 Full time 9/19/2011 10/20/2011
25 55 Inter 2 Full time 9/26/2011 10/27/2011
26 55 Foundation Part time 9/26/2011 12/22/2011
27 55 IELTS 2 Full time 9/26/2011 10/27/2011
28 56 Pre Inter 2 Full time 10/3/2011 11/4/2011
29 56 Ele 1 Full time 10/3/2011 11/4/2011
30 56 Foundation Full time 10/3/2011 11/4/2011
31 56 IELTS 2 Full time 10/3/2011 11/4/2011
32 56 Upper Inter 2 Full time 10/3/2011 11/4/2011
33 57 IELTS 2 Part time 11/1/2011 2/15/2012
34 57 Pre Inter 2 Full time 11/1/2011 12/2/2011
35 57 Pre Inter 1 Full time 11/1/2011 12/2/2011
36 57 IELTS 1 Full time 11/1/2011 12/2/2011
37 57 Upper Inter 1 Part time 11/14/2011 2/25/2012
38 57 Ele 1 Part time 11/14/2011 2/25/2012
39 58 IELTS 2 Full time 12/1/2011 1/2/2012
40 58 Inter 1 Full time 12/1/2011 1/2/2012
41 58 IELTS 1 Full time 12/1/2011 1/2/2012
42 58 Pre Inter 2 Full time 12/1/2011 1/2/2012
43 58 Inter 1 Full time 12/1/2011 1/2/2012
44 58 Inter 2 Part time 12/15/2011 3/15/2012
45 58 Foundation Part time 12/15/2011 3/15/2012
46 58 Ele 1 Part time 12/15/2011 3/15/2012
47 58 Upper Inter 2 Part time 12/19/2012 3/22/2012
48 58 Upper Inter 1 Part time 12/19/2012 3/22/2012