Nội dung khóa học tiếng Anh giao tiếp

KHÓA HỌC
Course
THỜI LƯỢNG
Duration
NỘI DUNG
Content
TRÌNH ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
English Proficiency Level
DỰ BỊ
Preparation
100h
 • Giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống sinh hoạt/Survival English in daily situations;
 • Nghe hiểu được câu hỏi và hướng dẫn trên lớp/Responding to oral questions and instructions in class;
 • Viết tên các đồ vật, tin nhắn ngắn/Listening familiar objects, writing short notes;
 • Đọc hiểu các ký hiệu và thông báo thông thường/Reading familiar signs and information
Sử dụng tiếng Anh giao tiếp sơ bộ/
Simple User of English
SƠ CẤP
Elementary
200h
 • Miêu tả các đồ vật quen thuộc ở chung quanh/Describing familiar items and surrounding;
 • Nghe hiểu ý chính các hội thoại và câu nói đơn giản/ Getting main ideas of short dialogues and talk;
 • Viết được thư cá nhân đơn giản/ Writing short personal letters;
 • Đọc hiểu các đoạn văn ngắn/ Reading short paragraphs for basic comprehension.
Sử dụng tiếng Anh ở mức độ sơ cấp /
Elementary Level
SƠ TRUNG CẤP
Pre-Intermediate
200h
 • Hỏi và đáp trong các cuộc phỏng vấn/ Interviewing and responding;
 • Nghe hiểu hội thoại dài hơn về chủ đề thông thường/Basic comprehension of longer dialogues and talks about common topics;
 • Điền form và viết các đoạn văn ngắn/ Filling out forms and writing short paragraphs;
 • Đọc đoạn văn ngắn/ Reading brief passages and paragraphs.
Sử dụng tiếng Anh ở trình độ sơ trung cấp/
Pre-intermediate level
TRUNG CẤP
Intermediate
200h
 • Thảo luận và bảo về ý kiến về công việc và các vấn đề xã hội/ Discussing and protecting ideas on business and social issues;
 • Nghe hiểu và ghi chép các hội thoại về các chủ đề không quen thuộc/ Listening and note-taking of multiple-speaker dialogues about unfamiliar topics;
 • Viết đoạn văn diễn đạt ý kiến, miêu tả và tường thuật/ Writing paragraph expressing opinions and descriptive and narrative essays;
 • Dùng các chiến lược đọc để hiểu sâu về các chủ đề không quen thuộc trong thời gian giới hạn/ Using reading strategies to read and understand in depth complex texts of unfamiliar topics with timed constrain.
Sử dụng tiếng Anh ở trình độ trung cấp/ Intermediate level Có thể học lên lớp IELTS 1/ Able to take IELTS 1
TRUNG CAO CẤP
Upper Intermediate
200h
 • Thuyết trình ngắn, tường thuật tin tức, tranh luận về các vấn đề đương đại/ Short presentation, reporting news, arguing diverse topics on current affairs;
 • Nghe, hiểu và tóm tắt ý chính của người nói, bài giảng/ Listening identifying speaker’s opinions, summarizing lectures;
 • Viết bài luận so sánh, nguyên nhân và hiệu quả, tranh luận và phản biện xã hội/ Writing comparison – contrast, cause-effects and argumentative essays;
 • Đọc hiểu các bài văn dài và các vấn đề xã hội, đánh giá và sắp xếp thông tin/ Reading lengthy texts relating to social issues, evaluating and organizing ideas
Sử dụng tiếng Anh ở trình độ trung cao cấp/ Upper intermediate levelCó thể học lên lớp IELTS 2/ Able to take IELTS 2
CAO CẤP
Advanced
100h
 • Thuyết trình, thuyết phục và thương lượng về các vấn đề đương đại/ Giving seminar presentation: persuading and negotiation;
 • Nghe hiểu bài nói và bài giảng về các chủ đề đa dạng/ Listening to diverse texts and lectures;
 • Hoàn thành các dạng bài viết học thuật/ Writing different forms of academic English;
 • Đọc hiểu và xác định được ẩn ý của tác gia trong thời gian giới hạn/ Limited time reading and identifying the writer’s implication.
Sử dụng tiếng Anh ở trình độ cao cấp/ Advanced levelCó thể học lên lớp IELTS 2/ Able to take IELTS 2