Nội dung & Thời gian khóa học tiếng Anh IELTS

KHÓA HỌC
Course
THỜI LƯỢNG
Duration
NỘI DUNG
Content
TRÌNH ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
English Proficiency Level
LUYỆN THI IELTS 1 IELTS Preparation 1 100h
  • Tìm hiểu thể loại bài thi/ Studying the test format;
  • Làm quen với các dạng câu hỏi/ Studying and familiaring with different test question types;
  • Giới thiệu chiến thuật làm bài thi/ Introduction of test-taking strategies;
  • Luyện tập các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói/ Practice of reading, writing, listening and speaking skills;
  • Thực tập làm các bài thi hoàn chỉnh/ Practice of complete sample test.
4.5 to 5.5 IELTS
LUYỆN THI  IELTS 2 

IEPLTS Preparation 2

100h
  • Tìm hiểu dạng bài thi, làm quen với các dạng câu hỏi/ Familiarizing with test format and different test question types;
  • Nâng cao vốn từ vựng và kiến thức ngữ pháp để hoàn thành bài thi bốn kỹ năng tốt hơn/ Improving vocabulary and grammatical structures to enhance the four sub-skill tests;
  • Rèn luyện cách phân bổ thời gian khi làm bài thi và cách ổn định tâm lý thi cử/ Learning how to manage and overcome test psychological problems;
  • Thực tập làm các bài thi hoàn chỉnh/ Practice of complete sample test.
6.0 to 7.5 IELTS