Đăng ký khóa học

Dace chủ trương tập trung đào tạo các chương trình Anh ngữ cao cấp cho người sử dụng. Dace đào tạo 4 chương trình (Thông tin chi tiết tại đây).

Tiếng Anh học thuật:  Cung cấp các kiến thức về nghe, nói, viết, từ vựng, phong cách tiếng Anh… nhằm nâng cao dần khả năng sử dụng tiếng Anh của học viên từ thấp lên cao và thành thục.

Tiếng Anh chuyên ngành: Gồm tiếng anh trong y học, tiếng Anh thương mại, tiếng anh trong công nghệ thông tin, cơ khí và khoa học.

Luyện các kỹ năng tiếng Anh: Gồm luyện nghe/nói và luyện viết nhằm nâng cao khả năng sử dụng các kỹ năng trên của học viên.

Luyện thi IELST/TOFEL: Luyện các kỹ năng cụ thể: Nghe, nói đọc, viết bằng tiếng Anh theo các format chuẩn quốc tề và đồng thời, chỉ dẫn các chiến thuật khi thi, thực hành làm các bài thi – chuẩn bị các yếu tồ giúp thí sinh thi thêm thành công.

Để đăng ký khóa học vui lòng hoàn thành theo form bên dưới